عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)

عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...

عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)
عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...
کلید‌واژهعضله سینه ای کوچککمربند شانهدور کردن کتفچرخش پائینی کتفپائین کشیدن کتف261 بازدید