عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)

عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...

عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)
عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...
کلید‌واژهمتوازی الاضلاعلوزیکمربند شانهنزدیک کردن کتفچرخش پائینی کتف252 بازدید