طبقه و نظم دهنده روی کابینت از چوب گیلاس و راش

شکاف چوب گیلاس با رزین مسین ترمیم گشته است. سطح روی نظم دهنده از چوب گیلاس با لبه طبیعی آن است

طبقه و نظم دهنده روی کابینت از چوب گیلاس و راش
طبقه و نظم دهنده روی کابینت از چوب گیلاس و راش
شکاف چوب گیلاس با رزین مسین ترمیم گشته است. سطح روی نظم دهنده از چوب گیلاس با لبه طبیعی آن است
کلید‌واژهطبقهنظم دهندهکابینتچوب گیلاسچوب راش848 بازدید