آبشار شلماش

آبشار شلماش در نزدیکی روستایی به همین اسم در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.

آبشار شلماش
آبشار شلماش
آبشار شلماش در نزدیکی روستایی به همین اسم در استان آذربایجان غربی قرار گرفته است.
کلید‌واژهآبشار شلماشسردشترودخانه زاب کوچکروستای مراغان763 بازدید