چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت اول

من در ساخت این تخته نرد و شطرنج از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام

چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت اول
چگونگی ساخت شطرنج و تخته نرد تمام چوب - قسمت اول
من در ساخت این تخته نرد و شطرنج از چوب‌های گردو، هیکوری (گردوی آمریکایی)، چوب باس (لاله درختی)، گیلاس، افرای سخت (کانادایی)، بلوط سفید و چوب ارغوانی که بومی جنگل‌های گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی به ویژه برزیل است، استفاده کرده‌ام
کلید‌واژهتخته نردشطرنج چوبیچوب گردوچوب هیکوریچوب گردوی آمریکاییچوب باسچوب لاله درختیچوب گیلاسچوب افرای سختچوب بلوط سفیدچوب ارغوانی989 بازدید