نگاهی به دماوند ثبت شده با دوربین آنالوگ

عکسهایی از دماوند که با دوربین آنالوگ (قطع ۱۳۵ و ۱۲۰) در طی زمان گرفته شده

نگاهی به دماوند ثبت شده با دوربین آنالوگ