روستای مران

حدود سال ۱۳۷۸ به همراه گروهی از دوستان در مسیر کوهپیمایی از الموت به سه هزار به روستای کوهستانی مران رسیدیم

روستای مران
روستای مران
حدود سال ۱۳۷۸ به همراه گروهی از دوستان در مسیر کوهپیمایی از الموت به سه هزار به روستای کوهستانی مران رسیدیم
کلید‌واژهروستای مرانسه هزارروستای گرمارودکاروانسرای پیچبندوربین زنیت ۱۲۲870 بازدید