برج سی شاهاندشت لاریجان

آتشگاه یا برج نگهبانی باستانی با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران ساسانی

برج سی شاهاندشت لاریجان
برج سی شاهاندشت لاریجان
آتشگاه یا برج نگهبانی باستانی با چشم انداز آتشفشان دماوند یادگاری از دوران ساسانی
کلید‌واژهبرج باستانیشاهاندشتلاریجانآبشار شاهاندشتقلعه ملک بهمنبرج نگهبانیبرج سی شاهاندشتدماوندآتشگاهآتشفشانگنبد سیمازندران870 بازدید