مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایران

مسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.

مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایران
مسجد تاریخانه دامغان کهنترین مسجد ایران
مسجد تاریخانۀ دامغان یکی از کهن‌ترین مساجد ایرانی ست. پژوهشگرانی بر این نظر هستند که بنای اصلی متعلق به دوران پارتیان یا ساسانیان است که با ظهور و گسترش اسلام، به مسجد تبدیل شده است.
کلید‌واژهمسجد تاریخانۀ دامغانتاریخانه دامغانمسجد تاریخانهدریاچه کویر800 بازدید