برج باستانی روستای شاهاندشت لاریجان

برج نگهبانی باستانی با چشم انداز آتشفشان دماوند

برج باستانی روستای شاهاندشت لاریجان