سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره های تیمره
سنگ نگاره های تیمره
سنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
iranview.irکلید‌واژهسنگ نگارههنرهای صخرهایRock artنقش بز کوهیآی بکسIbexانسانی شکارچی607 بازدید