سنگ نگاره های تیمره

سنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است

سنگ نگاره های تیمره
سنگ نگاره های تیمره
سنگ نگاره ها یکی از کهن‌ترین هنرهای بشر است که از انسان‌های نخستین به یادگار مانده است
کلید‌واژهسنگ نگارههنرهای صخرهایRock artنقش بز کوهیآی بکسIbexانسانی شکارچی822 بازدید