سکه های ساسانی

سلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می دانستند

سکه های ساسانی
سکه های ساسانی
سلسله ساسانی آخرین سلسله قدرمت و جهانی ایران بود. آنها خود را نوادگان و وارثان امپراطوری هخامنشیان می دانستند
کلید‌واژهسکه های ساسانیهرمز یکمبهرام اولبهرام دومهرمزد دومخسرو دوم1390 بازدید