آشنایی با دورهٔ «بیداری قهرمان درون»

خانم کارول پیرسن، دانش‌آموختۀ رشتۀ روان‌شناسی‌ست و در زمینۀ مدیریت انسانی به درجۀ پروفسوری رسیده است. شرارۀ پژوهش مطالب این کتاب هنگامی در جان او درخشید که می‌خواست پایان‌نامۀ دکترای خود را ارایه دهد. این تعهد پرشور، بیست سال او را به دنبال خود کشاند و موجب شد تا دوره‌های آموزشی و عملی متعدد و گوناگونی را در این گستره تجربه کند. این گام‌های مشتاقانه نخست دستمایۀ کتابی با نام «قهرمان درون» شد که...

آشنایی با دورهٔ «بیداری قهرمان درون»
آشنایی با دورهٔ «بیداری قهرمان درون»
خانم کارول پیرسن، دانش‌آموختۀ رشتۀ روان‌شناسی‌ست و در زمینۀ مدیریت انسانی به درجۀ پروفسوری رسیده است. شرارۀ پژوهش مطالب این کتاب هنگامی در جان او درخشید که می‌خواست پایان‌نامۀ دکترای خود را ارایه دهد. این تعهد پرشور، بیست سال او را به دنبال خود کشاند و موجب شد تا دوره‌های آموزشی و عملی متعدد و گوناگونی را در این گستره تجربه کند. این گام‌های مشتاقانه نخست دستمایۀ کتابی با نام «قهرمان درون» شد که...
کلید‌واژهبیداری قهرمان درونسفر قهرمانیکارول اسپیرسنکهن‌الگوکهن‌الگوهاآرکتایپاکهارت تلهاکهارت تولنیروی حالتمرین نیروی حالفرناز فرودبهوشیاریذهن‌آگاهیمایندفولنسمدیتیشنمراقبهلحظه حالبهبود روابطکلک آزادگانحمیدا127 بازدید