آشنایی با دورهٔ «قدرت حقیقی»

تجربه کردن عواطف، یکی از دشوارترین کارهاست. بسیاری از مردم، حتی هنگامی که از درون در جوش و خروش هستند، نمی‌دانند که خشمگین شده‌اند و برخی از آدم‌ها در حالی که غم، یگانه همنشین آن‌هاست، نمی‌دانند که اندوهگین هستند. بسیاری از آدم‌ها، فقط هنگامی از عواطفشان آگاه می‌شوند که جریان‌های شدید عاطفی، زندگی‌شان را پریشان سازد و عادت‌هایی را که به منظور بقا، دست‌یابی به موفقیت یا...

آشنایی با دورهٔ «قدرت حقیقی»
آشنایی با دورهٔ «قدرت حقیقی»
تجربه کردن عواطف، یکی از دشوارترین کارهاست. بسیاری از مردم، حتی هنگامی که از درون در جوش و خروش هستند، نمی‌دانند که خشمگین شده‌اند و برخی از آدم‌ها در حالی که غم، یگانه همنشین آن‌هاست، نمی‌دانند که اندوهگین هستند. بسیاری از آدم‌ها، فقط هنگامی از عواطفشان آگاه می‌شوند که جریان‌های شدید عاطفی، زندگی‌شان را پریشان سازد و عادت‌هایی را که به منظور بقا، دست‌یابی به موفقیت یا...
کلید‌واژهفرناز فرودقدرت حقیقیگری زوکاولیندا فرانسیسانرژیخودشناسیخودیاریچاکراپاکسازی چاکرامراکز انرژینیمه تاریک وجوددبی فورداکهارت تلهاکهارت تولمدیتیشنمراقبهروانشناسیروانکاویکلک آزادگان144 بازدید