ساختار یک آدرس اینترنتی (URL)

یک آدرس اینترنتی (URL) چیست و چه ساختاری دارد؟

ساختار یک آدرس اینترنتی (URL)