رشد و بهبود

گاهی ما آدما - حتی اونایی که در پی رشد و خودشناسی هستیم - رفتارهای عجیبی ازمون سر می‌زنه و خودمون رو از اونچه که لیاقت و ظرفیتش رو داریم، محروم می‌کنیم. ...

رشد و بهبود
رشد و بهبود
گاهی ما آدما - حتی اونایی که در پی رشد و خودشناسی هستیم - رفتارهای عجیبی ازمون سر می‌زنه و خودمون رو از اونچه که لیاقت و ظرفیتش رو داریم، محروم می‌کنیم. ...
کلید‌واژهرشدبهبودعشقمهربانیبردباریشکیباییرابطهارتباطتغییردگرگونیهمسرفرزندخانوادهدوستهمکارسیلوستر مکناتکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا146 بازدید