باورهای بنیادین

در کودکی (و چه بسا در بزرگسالی هم)، خیلی از چیزهایی که می‌بینیم، می‌شنویم یا احساس می‌کنیم، بدون این که سبک‌سنگین کنیم، باورهای ما رو می‌سازن. این باورها که اغلب...

باورهای بنیادین
باورهای بنیادین
در کودکی (و چه بسا در بزرگسالی هم)، خیلی از چیزهایی که می‌بینیم، می‌شنویم یا احساس می‌کنیم، بدون این که سبک‌سنگین کنیم، باورهای ما رو می‌سازن. این باورها که اغلب...
کلید‌واژهباورباورهای بنیادینخردهوشمندیدانایینادانیچالشارزشارزشهای درونیارزشهای بنیادینسالمناسالمدرستنادرستنگرشتغییردگرگونیروند سایهپذیرش و یکپارچگینیمه تاریک وجوددبی فوردهدفآرزورؤیاکلک آزادگانحمیدامجید حمیدا180 بازدید