ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی

می‌کند: معنای انسان‌بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ آیا انسان‌ها واقعاً آزادند؟ چرا تیره‌بختی در جهان وجود دارد؟ ...

ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی
ده پرسش از دیدگاه جامعه‌شناسی
می‌کند: معنای انسان‌بودن چیست؟ چرا مردم در جامعه نابرابرند؟ آیا انسان‌ها واقعاً آزادند؟ چرا تیره‌بختی در جهان وجود دارد؟ ...
کلید‌واژهپرسشدیدگاهجامعه‌شناسی166 بازدید