دورهٔ «تمرین نیروی حال»

دورهٔ «تمرین نیروی حال» مبتنی بر کتاب «تمرین نیروی حال» نوشتهٔ اکهارت تله با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان

دورهٔ «تمرین نیروی حال»
دورهٔ «تمرین نیروی حال»
دورهٔ «تمرین نیروی حال» مبتنی بر کتاب «تمرین نیروی حال» نوشتهٔ اکهارت تله با ترجمهٔ فرناز فرود از انتشارات کلک آزادگان
کلید‌واژهاکهارت تلهاکهارت تولنیروی حالتمرین نیروی حالفرناز فرودبهوشیاریذهن‌آگاهیمایندفولنسمدیتیشنمراقبهلحظه حالبهبود روابطکلک آزادگانحمیدا163 بازدید