روستای چاشم

روستای چاشم
روستای چاشم
مرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا
chashmvillage.irکلید‌واژهروستای چاشمشهمیرزادسنگسرمهدیشهرسمناناوپرتکوه نیزواچشمه روزیه719 بازدید