روستای چاشم

مرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا

روستای چاشم
روستای چاشم
مرز بین سه استان سمنان، مازندران و تهران در دامنه کوه نیزوا
کلید‌واژهروستای چاشمشهمیرزادسنگسرمهدیشهرسمناناوپرتکوه نیزواچشمه روزیه828 بازدید