فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!

این شعار موفقیت گونه انسان برای هزاران سال روی سیاره زمین است! اما هنگامی ترتیب این شعار از انتها به ابتدا شود، کارمان تمام است.

فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!
فکر کن؛ انجام بده؛ اگر لازم بود بگو!
این شعار موفقیت گونه انسان برای هزاران سال روی سیاره زمین است! اما هنگامی ترتیب این شعار از انتها به ابتدا شود، کارمان تمام است.
کلید‌واژهفکر کنانجام بدهاگر لازم بود بگونگو انجام بده128 بازدید