گنبد سلطانیه

گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه
گنبد سلطانیه؛ آرامگاه سلطان محمد خدابنده (اُلجایتو)، هشتمین سلطان مغول
iranview.irکلید‌واژهگنبد سلطانیهآرامگاه سلطان محمد خدابندهاُلجایتوهشتمین سلطان مغولزنجان