سینی حصیری متوسط

سینی حصیری متوسط
سینی حصیری متوسط
حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
onshelf.irکلید‌واژهحصیر