سینی حصیری متوسط

حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.

سینی حصیری متوسط
سینی حصیری متوسط
حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
کلید‌واژهحصیر181 بازدید