سینه حصیری دسته دار

حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.

سینه حصیری دسته دار
سینه حصیری دسته دار
حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
کلید‌واژهحصیر221 بازدید