سینی حصیری بزرگ

سینی حصیری بزرگ
سینی حصیری بزرگ
حصیربافی یکی از صنایع دستی ایران است. این هنر ارتقا و باز آفرینش طبیعت در دستان هنرمندان بومی است.
onshelf.irکلید‌واژهحصیر