هنر ترکه‌بافی

ترکه‌بافی هنری‌ چندین هزار ساله و جهانی است که در بسیاری از نقاط ایران هم هنوز خاطره‌اش باقی مانده

هنر ترکه‌بافی
هنر ترکه‌بافی
ترکه‌بافی هنری‌ چندین هزار ساله و جهانی است که در بسیاری از نقاط ایران هم هنوز خاطره‌اش باقی مانده
کلید‌واژههنر ترکه‌بافیهنر پرندگانایران248 بازدید