اقامتگاه بوم‌گردی خانه ناصر لشکر

خانه ناصر لشکر در قلعه اندرونی واقع شده است و دارای معماری قاجاری بوده، درب اصلی خانه هشتی شده و دارای امکاناتی نظیر دالان، بادگیر، برج نظامی، گودال باغچه، حوض، ایوان، سرداب، انبار، مطبخ با تنور و اجاق هیزمی است.

اقامتگاه بوم‌گردی خانه ناصر لشکر
اقامتگاه بوم‌گردی خانه ناصر لشکر
خانه ناصر لشکر در قلعه اندرونی واقع شده است و دارای معماری قاجاری بوده، درب اصلی خانه هشتی شده و دارای امکاناتی نظیر دالان، بادگیر، برج نظامی، گودال باغچه، حوض، ایوان، سرداب، انبار، مطبخ با تنور و اجاق هیزمی است.
کلید‌واژهاقامتگاهبوم‌گردیخانه ناصر لشکرروستای عباس آباددامغانتپه حصارتاریخانه237 بازدید