سینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمی

این سینی پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه‌ای روستایی قطع شده ساخته شده است.

سینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمی
سینی پذیرایی از چوب اُرس قدیمی
این سینی پذیرایی از چوب درخت اُرس یا سرو کوهی که حدودا ۱۰۰ سال پیش به عنوان تیر در سقف خانه‌ای روستایی قطع شده ساخته شده است.
کلید‌واژهدرخت اُرسسرو کوهیتخته سروسرو قدیمیتخته پذیراییسینی پذیرایی224 بازدید