تخته پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه

تخته سرو پذیرایی چوبی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه

تخته پذیرایی گردو با لبه طبیعی و دستگیره یک تیکه