استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری است

تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...

استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری است
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری است
تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...
کلید‌واژهدکتر مریم منظمیفدراسیون ورزش های همگانیورزش همگانی255 بازدید