جهشی بزرگ در ورزش همگانی

وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...

جهشی بزرگ در ورزش همگانی
جهشی بزرگ در ورزش همگانی
وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...
کلید‌واژهلیستانجمنکمیتهگروهجدا شدنورزش همگانیفدراسیون آمادگی جسمانی228 بازدید