یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانی

آمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...

یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانی
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...
کلید‌واژهتاریخچهفدراسیونآمادگی جسمانیایروبیکورزش همگانیوزارت ورزشدکتر حمید سجادی11 سال249 بازدید