خط الراس نرو - اوپرت

خط الراس نرو - اوپرت
خط الراس نرو - اوپرت
اوپرت مرز بیابان و آبان در فاصله مستقیم ۳۵ کیلومتری از شمال سنگسر (مهدی شهر)
iranview.irکلید‌واژهخط الراس نرواوپرتمرزبیابانآبانچاشمجنگلباستانیهیرکانیسنگسرمهدی شهرشهمیرزاددریای خزرموزه طبیعیپلنگ ایرانی651 بازدید