فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شد

آمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...

فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شد
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شد
آمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...
کلید‌واژهفدراسیونآمادگی جسمانیایروبیکوزارت ورزشدکتر حمید سجادی148 بازدید