پارک ملی توران از دروازه طرود

پارک ملی توران در جنوب شرقی استان سمنان و شهرستان شاهرود قرار گرفته

پارک ملی توران از دروازه طرود
پارک ملی توران از دروازه طرود
پارک ملی توران در جنوب شرقی استان سمنان و شهرستان شاهرود قرار گرفته
کلید‌واژهپارک ملی تورانروستای طرودیوزپلنگ ایرانییوزپلنگ آسیاییگورخر ایرانی236 بازدید