عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior)

عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...

عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior)
عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior)
عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...
کلید‌واژهدندانه ای قدامیدندانه ای بزرگکمربند شانهدور کردن کتفچرخش بالایی کتف328 بازدید