پوشش خبری بوم کم از صداوسیما

گزارش خبری از سامانه مجازی گردشگری هوشمند (بوم کم) که در خبر 21 شبکه یک سیما پخش شد...

پوشش خبری بوم کم از صداوسیما
پوشش خبری بوم کم از صداوسیما
گزارش خبری از سامانه مجازی گردشگری هوشمند (بوم کم) که در خبر 21 شبکه یک سیما پخش شد...
کلید‌واژهبوم کمگردشگری مجازیهوش مصنوعیمهرداد غفاریوایا مدیااخبار شبکه یک216 بازدید