آموزش حرکت اسکوات (Squat)

حرکت اسکوات با تقویت عضلات پایین تنه، به ایجاد تعادل در راه رفتن و نشست و برخاست کمک شایانی می‌نماید...

آموزش حرکت اسکوات (Squat)
آموزش حرکت اسکوات (Squat)
حرکت اسکوات با تقویت عضلات پایین تنه، به ایجاد تعادل در راه رفتن و نشست و برخاست کمک شایانی می‌نماید...
کلید‌واژهاسکواتاسکاتSquat219 بازدید