کاتا شماره سه رزم انتظاران

آموزش کاتای مقدماتی شماره 3 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...

کاتا شماره سه رزم انتظاران
کاتا شماره سه رزم انتظاران
آموزش کاتای مقدماتی شماره 3 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...
کلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا193 بازدید