کاتا شماره دو رزم انتظاران

آموزش کاتای مقدماتی شماره 2 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...

کاتا شماره دو رزم انتظاران
کاتا شماره دو رزم انتظاران
آموزش کاتای مقدماتی شماره 2 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...
کلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا242 بازدید