چرا هنگام ورزش عرق نمی‌کنم؟

امکان دارد سطح آمادگی بدن شما بهتر از دوست‌تان باشد یا بعضی افراد نسبت به سایرین غدد تعریق کمتری دارند...

چرا هنگام ورزش عرق نمی‌کنم؟
چرا هنگام ورزش عرق نمی‌کنم؟
امکان دارد سطح آمادگی بدن شما بهتر از دوست‌تان باشد یا بعضی افراد نسبت به سایرین غدد تعریق کمتری دارند...
کلید‌واژهتعریقدمای بدنبیماری Anhidrosis256 بازدید