کاتا شماره یک رزم انتظاران

کاتا شماره یک رزم انتظاران
کاتا شماره یک رزم انتظاران
آموزش کاتای مقدماتی شماره 1 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...
mehrdadqaffari.ir