کاتا شماره یک رزم انتظاران

آموزش کاتای مقدماتی شماره 1 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...

کاتا شماره یک رزم انتظاران
کاتا شماره یک رزم انتظاران
آموزش کاتای مقدماتی شماره 1 رزم انتظاران توسط استاد احمد علمائی...
کلید‌واژهستاد رزمی حزب اللهرزم انتظارانوادوریو مساجدکاراتهکاتا252 بازدید