نماهنگ استقبال از حجاج (فرودگاه امام خمینی)

نماهنگ استقبال از حجاج، چهاردهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که در فرودگاه امام خمینی تهیه شده است...

نماهنگ استقبال از حجاج (فرودگاه امام خمینی)
نماهنگ استقبال از حجاج (فرودگاه امام خمینی)
نماهنگ استقبال از حجاج، چهاردهمین قطعه تولیدی گروه سرود کانون محمدیه است که در فرودگاه امام خمینی تهیه شده است...
کلید‌واژهمکه مکرمهحاجیگروه سرودکانون محمدیهگروه انسانم آرزوستمحله هرندیوزارت آموزش و پرورشقرارگاه عدالت آموزشی320 بازدید