شوخی با ال کارنتین (آیا چربی سوزه؟)

ال کارنیتین یک پروتئین شاتل می‌باشد که کارش انتقال ذرات روغن در بخش‌هایی از بدن است...

شوخی با ال کارنتین (آیا چربی سوزه؟)
شوخی با ال کارنتین (آیا چربی سوزه؟)
ال کارنیتین یک پروتئین شاتل می‌باشد که کارش انتقال ذرات روغن در بخش‌هایی از بدن است...
کلید‌واژهال کارنیتینمکملچربی سوزی260 بازدید