مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی

انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک بزرگ‌ترین انجمن فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ایران بود که در اواخر سال 96 به سه انجمن تقسیم شد...

مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی
مسئول سابق روابط عمومی انجمن آمادگی جسمانی
انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک بزرگ‌ترین انجمن فدراسیون ورزش‌های همگانی ج.ا.ایران بود که در اواخر سال 96 به سه انجمن تقسیم شد...
کلید‌واژهمسئولسابقروابطعمومیانجمنآمادگیجسمانی251 بازدید