خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت

خورشید شعله‌ایست که در آسمان گرفت