کاریکاتوری از مهرداد غفاری به نام پروژه

کاریکاتوری که نوید آغاز فعالیت دو استارتاپ جدید در حوزه تجارت الکترونیک و ورزش را می‌دهد...

کاریکاتوری از مهرداد غفاری به نام پروژه
کاریکاتوری از مهرداد غفاری به نام پروژه
کاریکاتوری که نوید آغاز فعالیت دو استارتاپ جدید در حوزه تجارت الکترونیک و ورزش را می‌دهد...
کلید‌واژهمهرداد غفاریوایا اسپرتاسپوگتوایا مدیا319 بازدید