هِلال عید

جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید

هِلال عید
هِلال عید
جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید
کلید‌واژههِلال عیدحافظ257 بازدید