هِلال عید

جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید

هِلال عید
هِلال عید
جهان بر ابرویِ عید از هِلال وَسمه کشید هِلال عید در ابرویِ یار باید دید
کلید‌واژههِلال عیدحافظ331 بازدید